คอมพิวเตอร์ ม.6

ตัวชี้วัด
ง.๓.๖ เขียนโปรแกรมภาษา
ง.๓.๗ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ง.๓.๘ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน
ง.๓.๙ ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ง.๓.๑๒ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
ง.๓.๑๓ บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 1 การค้นหาข้อมูลสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนหลังเรียนหน่วยที่ 1

ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสืบค้นข้อมูลน่ารู้ และการใช้google
สืบค้นข้อมูล และสรุปผล ตามหัวข้อดังนี้
1. เทคนิควิธีการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ต
2. ให้สรุปการใช้google มา 10 ข้อ
http://www.it-guides.com/training-a-tutorial/google-tutorial
ใบงานที่ 1.2 เทคนิคการสืบค้น

ใบงานที่ 1.3 แบบทดสอบออนไลน์

หน่วยที่ 2 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2    ใบงานที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หัวข้อทำเว็บบล็อก

คำชี้แจง:  ให้นักเรียนจัดทำเว็บบล็อก ตามหัวข้อที่กำหนดให้ โดยให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.4-ม.6 หรือจากอินเทอร์เน็ต

โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาแล้วสรุปเขียนลงเว็บบล็อก และมีภาพประกอบ

1. ระบบสารสนเทศ

1.1  ความหมายของระบบสารสนเทศ

1.2  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1.2.1     ฮาร์ดแวร์           1.2.2    ซอฟต์แวร์             1.2.3    ข้อมูล               1.2.4    บุคลากร    1.2.5    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2.1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2.1.1  หน่วยรับเข้า    2.1.2    หน่วยประมวลผลกลาง    2.1.3    หน่วยความจำหลัก     2.1.4    หน่วยความจำรอง    2.1.5    หน่วยแสดงผล

2.2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2.2.1    การแทนที่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์    2.2.2    ซีพียูและการประมวลผลข้อมูล    2.2.3    แผงวงจรหลักและการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆคุณลักษณะ

3.ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

3.1 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์

3.1.1     ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์    3.1.2    ประเภทของคอมพิวเตอร์

3.2  อุปกรณ์ต่อพ่วง

3.2.1    แป้นพิมพ์    3.2.2    เมาส์   3.2.3    อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึกหรือโน้ตบุ๊ก   3.2.4    ก้านควบคุม

3.2.5    อุปกรณ์รับเข้าระบบปากกา  3.2.6    จอสัมผัส  3.2.7    อุปกณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ   3.2.8    เว็บแคม  3.2.9    จอภาพ

3.2.10  ลำโพง   3.2.11 หูฟัง   3.2.12  เครื่องพิมพ์     3.2.13 โมเด็ม    3.2.14 โพรเจกเตอร์   3.2.15  จอรับภาพ   3.2.16 กระดานอัจฉริยะ

4.การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

4.1 หลักการเลือกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน         4.2   หลักการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

4.3 ตัวอย่างซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่เหมาะสมกับงาน                                     4.4  ตัวอย่างการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

5.ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1 ความหมายของระบบสื่อสารข้อมูล         5.2   องค์ประกอบของระบบสื่อสารข้อมูล   5.3 ลักษณะข้อมูลที่ใช้สื่อสารในคอมพิวเตอร์

5.4  ทิศทางของการสื่อสารข้อมูล                 5.5  โพรโทคอล   5.6  มาตรฐานของโพรโทคอล  5.7   โครงสร้างของเครือข่าย

5.8 ประเภทของเครือข่าย    5.9  วิธีการส่งข้อมูลในระบบสื่อสารข้อมูล   5.10  รูปแบบการสื่อสารข้อมูล   5.11 สื่อกลางนำเข้าข้อมูล

5.12  อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

6. การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.1กระบวนการแก้ปัญหา   6.2 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา 6.3 การเลือกเครื่องมือและขั้นตอนในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

6.4  แผนภาพของการออกแบบโครงสร้าง

7. การเขียนโปรแกรมภาษา

7.1 ภาษาคอมพิวเตอร์    7.2 ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์  7.3  ประเภทของประโยคในภาษาคอมพิวเตอร์  7.4โครงสร้างของการเขียนโปรแกรม

7.5 ประเภทของการเขียนโปรแกรม

8.สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ

8.1 ความหมายเกี่ยวกับสารสนเทศ   8.2 ขั้นตอนการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  8.3 ลักษณะสารสนเทศที่ดี   8.4 องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  8.6 คุณสมบัติของระบบสารสนเทศ  8.7 ระดับของสารสนเทศในการตัดสินใจ  8.8  ระบบฐานข้อมูล

8.9 โครงสร้างในการเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล   8.10 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

9.การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

9.1 ความหมายของอินเทอร์เน็ต   9.2  ประวัติความเป็นมาของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  9.3พื้นฐานการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต

9.4 ระบบชื่อโดเมน    9.5 บริการต่างๆในอินเทอร์เน็ต   9.6 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  9.7 การใช้บริการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

9.8การใช้บริการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตแบบเครือข่ายสังคม (social network)    9.9การใช้บริการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้

9.10 เทคนิคการค้นหาข้อมูลความรู้ทางอินเทอร์เน็ต  9.11  ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

10.การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน

10.1หลักการเริ่มต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน   10.2 ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อมนุษย์

10.3 ปัจจัยสำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน       10.4การศึกษาผลกระทบของชิ้นงานที่สร้างขึ้น

10.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์

11.เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนองาน

11.1ความหมายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน    11.2 วัตถุประสงค์ในการนำเสนองาน     11.3 ขั้นตอนการนำเสนองาน

11.4 เทคโนโลยีสำหรับนำเสนองาน    11.5 รูปแบบการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

12.โครงงานคอมพิวเตอร์

12.1ความสำคัญของการทำโครงงาน    12.2 ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์    12.3 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

12.4 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์   12.5 การจัดรูปแบบเล่มรายงานการพัฒนาโครงงาน

ข้อสอบ กอท. ม.ปลาย ชุดที่1  ข้อสอบ กอท.ม.ปลาย ชุดที่2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: