วิชา เครือข่ายสังคมออนไลน์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายและประเภทของเครือข่าย สังคมออนไลน์ (SocialNetwork) วิวัฒนาการของสังคมออนไลน์ การแบ่งหมวดหมู่ ประโยชน์ของสังคมออนไลน์ การสร้างและวิธีการใช้งาน การใช้เครื่องมือ และเทคนิคในแง่มุมต่างๆ แนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นในสังคมออนไลน์  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาอาชีพมีทักษะการค้นหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมผล การเรียนรู้

1. บอกความหมายและประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้

2. อธิบายประโยชน์และอันตรายของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้

3. สมัครเป็นสมาชิก Social Media สำาหรับการจัดการเรียนรู้ได้

4. อธิบายประวัติความเป็นมาและความสำคัญของเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ได้

5. อธิบายประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และสามารถใช้ Twitter ได้

6. อธิบายประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และสามารถใช้ WordPress ได้

7. อธิบายประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และสามารถใช้ Youtube ได้

8. อธิบายแนวปฏิบัติในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ได้

รวมทั้งหมด 8 ผลกำรเรียนรู้

คู่มือ wordpress         ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ wordpress    ตัวอย่างเค้าโครงงานคอมพิวเตอร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: