มาตรฐาน/ตัวชี้วัด วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน  ง.3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนข้อมูลการเรียนรู้
การสื่อสาร  การแก้ปัญหา   การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ง.๓.๑  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ง.๓.๒  อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ง.๓.๓ อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง.๓.๔ บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ง.๓.๕ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ง.๓.๖ เขียนโปรแกรมภาษา
ง.๓.๗ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ง.๓.๘ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน
ง.๓.๙ ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ง.๓.๑๐ ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ง.๓.๑๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
ง.๓.๑๒ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
ง.๓.๑๓ บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: